Fjernvarme er energifleksibelt

Fleksibiliteten i bruk av energikilder skaper handlingsrom for våre kunder i en tid hvor det er stor usikkerhet om fremtidens markeder og miljøkrav. Ved å bygge ut mer fjernvarme vil vi kunne avlaste strømnettet betydelig og bruk av fjernvarme bidrar dermed til å sikre effektbalansen. Dette vil igjen være med på å redusere behovet for investeringer i strømnettet.

Fjernvarme er enkelt og komfortabelt

Boliger med fjernvarmetilknytning kan benytte vannbåren gulvvarme og radiatorer med lave overflatetemperaturer. Dette gir god varmekomfort og hindrer dessuten dannelse av brent støv som kan føre til allergiplager. Anleggene verken lukter eller bråker, og trenger lite tilsyn – teknologien er enkel og driftssikkerheten høy. Kundene har minimale kostnader forbundet med drift- og vedlikehold.

Fjernvarme er fremtidsrettet og pålitelig

Fjernvarme oppfyller alle krav til en fremtidsrettet oppvarmingsløsning, basert på fornybar energi. Fjernvarme og fjernkjøling inkluderer alle krav til moderne energipolitikk: Det er rent, komfortabelt og har høy leveringssikkerhet.

Fjernvarme er en kollektiv løsning

Den viktigste gevinsten med kollektive systemer er at de er energi- og ressursbesparende der det bor mange nok mennesker. Fjernvarmesystemet binder større bygg i sentrum sammen i et system med felles varmesentral, i stedet for at hvert enkelt bygg har sin individuelle varmesentral.

Fjernvarme reduserer klimautslipp

De fleste byggene som kobler seg til fjernvarmenettene i Norge er større bygg med oljefyr i kjelleren. Dette betyr at fjernvarme i stor grad bidrar til å erstatte fossil fyringsolje. Dette gjør fjernvarme til det hittil største og viktigste klimatiltaket i byggsektoren.

Fjernvarme reduserer lokale klimautslipp

Dette er en av de viktigste årsakene til at norske kommuner bygger ut fjernvarme: Fjernvarme er ikke en energikilde, men en CO2-nøytral energibærer, som leverer energi i form av varmt vann til oppvarming av inneluft og tappevann. Fjernvarme basert på varmepumper eller industriell spillvarme, har ikke lokale utslipp. Mange fjernvarmeanlegg kan ha lokale utslipp, men på grunn av bedre renseteknologi og mindre lokal spredning, blir slike utslipp langt lavere enn hvis en rekke lokale anlegg brenner samme brensel.