Skulle det derimot være spørsmål av litt mer komplisert art, vil vi møte deg på stedet for en eventuell gjennomgang av problemet. Vi ønsker å være en god støttespiller for våre kunder og hjelper gjerne til ved:

  • Mistanke om feil på varmeleveransen
    • Vi feilsøker. Feil som skyldes kundens anlegg vil faktureres etter medgått tid.
    • Vår timepris er kr. 1500,- eks. mva. (per påbegynt time)
  • Mistanke om feil på ditt lokale varmeanlegg
    • Teknisk bistand ut over det som kan løses over telefon, vil sannsynligvis kreve en nærmere analyse i form av en teknisk kontroll. Dersom det avdekkes feil eller mangler som ikke blir avklart med vår helsesjekk, kan det ytes teknisk bistand til en mer detaljert gjennomgang av de varmetekniske anleggene. Dette vil bli fakturert etter medgått tid med en fast timepris.

Hvor går grensesnittet?

Skagerak Varme har ansvar for varmeleveransen fram til og med varmeveksler/kundesentral som er vår eiendom. Vi har drifts- og vedlikholdsansvar for denne til enhver tid. Dette kalles primærsiden. Etter dette er det kundens anlegg og det er eies/driftes av kunden. Dette kalles sekundærsiden.