Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ som benytter varmt vann til å overføre miljøvennlig energi. Fjernvarme bygger på et lukket kretsløp som minner om kroppens eget blodomløp, med et hjerte som sprer varme til en hel by eller tettsted.

Fleksibel bruk av overskuddsenergi, altså lokale energiressurser som allerede finnes i og nær byer og tettsteder, kan redusere kostnadene ved utbygging av nytt kraftnett.

Fjernvarme har spilt en betydelig rolle i den utfasingen av oljefyr som har skjedd i Norge de siste årene. I fremtiden vil fjernvarme i større grad være et alternativ til elektrisk oppvarming eller lokale fornybare oppvarmingsløsninger. Opp mot disse alternativene vil fjernvarme basert på overskuddsenergi som regel være det totalt sett beste miljøvalget i tettbygde strøk.

Fordeler med fjernvarme

  • Lokale og globale miljøgevinster
  • Reduserer klimagassutslipp
  • Reduserer lokale utslipp
  • Gir bedre inneklima
  • Utnytter energiressurser som ellers ville gått til spille
  • Høy leveringssikkerhet
  • Økt fleksibilitet i energiforsyningen
  • Fjernvarme krever lite verdifullt areal hos kunden
  • Enkelt og vedlikeholdsfritt for kunden

Slik produseres fjernvarme

Filmene er laget av Statkraft. Skagerak Energi har fått tillatelse til å benytte filmene på våre websider.